Dobry wybór
Dekada innowacji

Jesteśmy nowoczesną firmą, która poszukuje innowacyjnych rozwiązań i chętnie je wdraża.

Korzystamy z funduszy unijnych w ramach wsparcia i rozwoju polskich przedsiębiorstw.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZO/RPWM/2018

na zakup wartości niematerialnych i prawnych — oprogramowania, usług specjalistycznych związanych z instalacją oprogramowania i szkoleń specjalistycznych dla pracowników, prowadzonego przez – RUTKOWSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Ełku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 36A/3, w trybie konkurencyjności, realizowanego na mocy umowy nr RPWM.01.04.03-28-0036/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”.

Zawiadomienie o wyborze oferty

MASZ PYTANIA?

Uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.