Dobry wybór

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, Rutkowski Development Sp. J. dołoży wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia i poszanowania praw i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej www.rutkowskidevelopment.pl oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, zainteresowanych współpracą oraz Klientów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

I. Administrator Danych Osobowych

1. Właścicielem strony internetowej www.rutkowskidevelopment.pl oraz Administratorem danych osobowych jest Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Orzeszkowej 36A lok. 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000341505, zwana dalej „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

a) telefonicznie, pod numerem telefonu: 881 914 990;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: koordynator@rutkowskidevelopment.pl;

c) za pośrednictwem poczty tradycyjnej: Rutkowski Development Sp. J., ul. Armii Krajowej 7b lok. U6, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Koordynator Bezpieczeństwa Informacji”

3. Administrator nie przetwarza i nie zamierza przetwarzać danych osobowych w sposób, który wymaga powołania Inspektora Danych Osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 RODO.

4. W razie gdyby Administrator zamierzał w przyszłości dokonywać przetwarzania danych osobowych w sposób, który wymaga powołania Inspektora Danych Osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 RODO, przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Koordynator Bezpieczeństwa Informacji dokona analizy i wdrożenia zabezpieczeń, które powinny w związku z tym być zastosowane dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

II. Zakres danych osobowych

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sytuacji, tj.:

a) w przypadku zainteresowania ofertą przetwarzane są podane dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail;

b) w sytuacji podjęcia działań związanych z nabyciem lokalu przetwarzane są dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i do korespondencji, PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail;

c) w przypadku wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym w szczególności: data i czas wizyty, adres IP urządzenia, ruch do i z witryny.

III. Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie. Poniżej w ujęciu tabelarycznym zostały wyszczególnione cele przetwarzania danych wraz z podstawą prawną i okresem przetwarzania:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania

Zawarcie i wykonywanie umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości, w tym kontakt w sprawie zawarcia umowy, odbioru nieruchomości i rozliczenia kosztów ich nabycia oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami stron umowy dotyczącej sprzedaży nieruchomości Art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO

Dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich zebrania do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej między stronami umowy Rozliczenie należności publicznoprawnych (m.in. podatków) związanych z procesem sprzedaży nieruchomości oraz wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych co do zasady przechowywane są przez okres pięciu lat liczony od początku roku

następującego po roku obrotowym, którego dotyczą Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora inny niż przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Na przykład: upominki, karty rabatowe, programy lojalnościowe, kartki świąteczne i okolicznościowe wysyłane na adres korespondencyjny lub adres email. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi Na podstawie udzielonej zgody – przesyłanie informacji handlowych o produktach i usługach Administratora (lub jego Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratora), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) oraz poczta elektroniczna (e-mail). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi Na podstawie udzielonej zgody – wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (i automatycznych systemów wywołujących) dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora (lub jego Partnerów handlowych) oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi. 3 Administratora polegającego na bezpośrednim kontakcie telefonicznym. Na przykład: rozmowy z Doradcą Wykorzystywanie plików cookies (Polityka Cookies stanowi pkt IV niniejszej Polityki) Art. 6 ust. 1 lit a RODO Dane osobowe pochodzące z plików cookies będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat

IV. Polityka Cookies

1. Administrator na swojej stronie internetowej nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu

końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelnienia Użytkowników, przez co służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

e) korzystania z funkcji społecznościowych – za pośrednictwem tzw. pixelu Facebooka, który m.in. umożliwia przejście na stronę Administratora na Facebooku.

5. W ramach strony internetowejstosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

f) statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

7. Administrator wykorzystuje także pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich, tj.:

a) Google Analytics – tj. narzędzia do analizy statystyk stron internetowych, udostępnionego przez Google Inc. Pliki cookies Google Analytics zbierają informację na temat odwiedzin strony internetowej (np. czasu trwania otwarcia strony, liczby Użytkowników i sesji). Dane te mogą być używane przez Google w celach analitycznych i raportowych w zakresie użytkowania strony internetowej i przechowywane są wówczas na serwerze Google w USA. Administrator ma włączoną funkcję anonimizacji adresu IP Użytkownika, co oznacza, adres IP Użytkownika został odpowiednio skrócony i anonimizowany wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowo adres IP komunikowany przez przeglądarkę Użytkownika w zakresie Analityki Google nie jest dodawany do innych danych Google.

b) Facebook Pixel – tj. narzędzia analitycznego pomagającego mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na stronie internetowej, dostępnego w ramach serwisu Facebook i zapewnianego przez Facebook Inc. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook. Pixel Facebooka w sposób automatyczny zbiera informacje o korzystaniu przez Użytkownika ze strony internetowej w zakresie przeglądanych stron. Informacje zgromadzone w ten sposób są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Informację są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Jednocześnie Administrator informuje, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku, zgromadzonymi w ramach korzystania Użytkownika z serwisu Facebook i może wykorzystywać je do swoich celów, w tym marketingowych, co nie jest zależne od Administratora. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności serwisu Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności również z poziomu swojego konta w serwisie Facebook.

c) Google AdWords – tj. narzędzia remarketingowego, służącego do kierowania do Użytkowników reklam Google. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google Inc. dotyczących usługi Google AdWords. Użytkownikowi, który wpisze określone hasła w wyszukiwarce, może zostać wyświetlona reklama Administratora, powiązana z wpisanym hasłem/ hasłami. W zakresie Google AdWords Administrator analizuje skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, czego celem jest lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner reklamowy na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są w ten sposób jedynie informacje statystyczne, które służą do identyfikacji banera reklamowego.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na niniejszej stronie internetowej.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

11. Strona internetowa Administratora zawiera odnośniki do innych stron www. Użytkownik wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityką Prywatności, szczególnie w zakresie Polityki Cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Cookies

obowiązującą na tych stronach.

12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

13. Niniejsza Polityka Cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska (źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/).

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, celem wykonania obowiązków należących do Administratora lub usprawnienia jego działalności. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają gwarancje przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom kontroli skarbowej w razie zgłoszenia przez organ żądania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

VI. Prawa związane z ochroną danych osobowych

1. Uprawnienia dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:

a) prawo do informacji;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania;

f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych;

h) prawo do sprzeciwu;

i) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wypełnienia celów przetwarzania.

2. Administrator informuje o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

MASZ PYTANIA?

Uzupełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.
  W celu kontaktu z Rutkowski Development sp. j. za pośrednictwem formularza, który jest powyżej prosimy o podanie wskazanych w nim danych. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak tego nie zrobisz nie będzie możliwe wysłanie wiadomości, którą chcesz nam przekazać. Szanujemy Twoją prywatność dlatego informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rutkowski Development Sp. J. z siedzibą w Ełku, przy ul. Elizy Orzeszkowej 36A lok. 3, tel.: (87) 621-60-60, e-mail:biuro@rutkowskidevelopment.pl

  Nasza strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i dostosować je do Twoich potrzeb. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz dokonać zmiany ustawień plików cookies w dowolnej chwili.

  WIĘCEJ INFORMACJI

  USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

  Niezbędne pliki cookieTe pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie internetowej. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Ciebie działania, które są równoznaczne z żądaniem usług, takich jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

  AnalitykaTe pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy mogli monitorować jej wydajności.

  Social mediaTe pliki cookie są ustawiane aby śledzić Twoją przeglądarkę na innych witrynach i budować profil Twoich zainteresowań. Może to wpłynąć na treść i wiadomości, które widzisz na innych stronach, które odwiedzasz. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z tych narzędzi do udostępniania lub nie widzieć ich.

  ReklamyTe pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu Twoich zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, zobaczysz mniej ukierunkowane reklamy.